ടാക്ബേസ് എയർപോർട്ടുകൾ

ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നിരക്കിൽ ടാക്സി ബേസൽ വിമാനത്താവളം

ക്ക് ബസ്തി ൽ hotel രീതിയിൽ ഉള്ള താമസ സൗകര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പല വഴികൾ ഉണ്ട്. 64 തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉള്ളവയിൽ വച്ച് Basel Airport ആണ് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം

ടാക്സി ബേസൽ വിമാനത്താവളം - സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് വൈഡ്

ഞങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യത ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക, നിങ്ങളുടെ ടാക്സി ബാസെൽ എയർപോർട്ട് കൈമാറ്റം വില ചോദിക്കൂ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബാസലിൽ നിന്നുള്ള മാത്രമല്ല, ന്യായമായ വിലകളിലൂടെ ഉറപ്പുള്ള സേവനവും. സുറിച്ച്, ലൂസേർൺ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ മറ്റേതൊരു ചെറു നഗരത്തിലായാലും ഞങ്ങൾ സമയം എടുത്ത് എയർപോർട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കും.

ടാക്സി ബസൽ എയർപോർട്ട് വഴി നൂറ്റി ഇരുപതോളം പേർ പങ്കെടുക്കുന്നു

നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമെന്നോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ എത്തുന്നത് 7 ആളുകളുമായി വരെ സഞ്ചരിക്കുമോ? ഞങ്ങളുടെ ടാക്സി ബാസെൽ എയർപോർട്ട് സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, 1- ൽ നിന്ന് 7 ആളുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ലഗേജിലേക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് സൗകര്യപൂർവ്വം കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദക്കൂട്ടായ്മ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈ-ബൈൻഡിംഗ് ഓഫറും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും.

+ 41 78 861 35 50