ඩෙෆෝ ඩෙවෝස්

ඩීඑෆ්ඊ ඩාවෝස් 2018 - 23 වලින් දිනය. - 26. ජනවාරි - ලෝක ආර්ථික සංසදය

ඩීඑෆ්ඊ ඩාවෝස් 2018 දිනය 23.- 26. ජනවාරි වන විට අප නැවත නැවතත් අපගේ වාහන සහ සුහදශීලී රියදුරන් සමඟ ඔබ සතුටට පත් වේ. සෑම වසරකම අපගේ ඩේවෝස්හි ලෝක ආර්ථික සංසදයෙහි ඔබ හා ඔබේ අමුත්තන් වන 24h මිළ අඩුයි. ලිමොසින් සේවාව / ලිමෝසින් සේවාව, ලෝපන් සේවා සහ මයිනියුස් සේවාව. ඔබගේ සම්බන්ධතාවය ලැබීමට අපි බලාපොරොත්තු වන්නෙමු:

විද්යුත් තැපෑල: kontakt@transferservice-basel.ch