ලිෙමොසින් සර්විස් Art Basel

ලිෙමොසින් සර්විස් Art Basel

Art Basel සහ ලිමොසින් සේවාවක් Art Basel එකට එකට එකට එකට එකතු වන අතර රියදුරු කුලියට ඉතා ලාභදායී සහ ඉක්මන් වේ. මෙහි රැඳී සිටීමේදී විවිධ ප්රදර්ශනවලට හෝ බාස්ල් අවට ප්රදේශය පුරා අප ගමන් කරනු ඇත. නැතහොත් සංචාරයක් හෝ ව්යාපාර රැස්වීමක් සඳහා අප වෙනත් නගරයකට යන ගමනක් සඳහා. අපගේ රියදුරන් ඔබව හෝ ඔබේ අමුත්තන් ගැන සැලකිලිමත් වන නිසා ඔබගේ කාර්යයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ හැකිය.

විද්යුත් තැපෑල: kontakt@transferservice-basel.ch