ਬਾਜ਼ਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਔਨਲਾਈਨ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ / ਆਰਡਰਪਿਆਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ,

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੂਰੀਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਸਵਰਿਵਸ ਬਾਜ਼ਲ - ਜ਼ੂਰੀਚ ਤੋਂ ਇਕ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਰਵੇ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ.

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ

  • ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ
  • ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਬਾਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਚਾਲਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉ. ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚ ਦਰਵਾਨ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਲ